Cookies

Cookies

Informace dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení GDPR”) v souvislosti s užíváním cookies a dalších analytických nástrojů

Informace k používání cookies a pro vyhodnocování uživatelských dat a používání analytických nástrojů.

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje za tím účelem, abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a zvláště nejvíce oblíbené oblasti našeho webu. Tyto informace následně slouží ke zdokonalení designu našich webových stránek, čímž se pokoušíme ještě více zvyšovat jejich uživatelský komfort. Mimo jiné pro tytéž účely používáme analytické nástroje Google Analytics a dále také soubory cookies.

Funkce a použití cookies

Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např. to, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

Používáte-li naše webové stránky, vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. V nastavení svého PC, resp. prohlížeče, určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Naše webové stránky si tak můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies. Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na Vašem koncovém zařízení. Můžete postupovat např. takto:
 

Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení “neakceptovat cookies”. Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

Stejně jako používání souborů cookies je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

Upozorňujeme Vás však, že pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:

Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce správně pracovaly.

Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek.

Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte. To nám pomáhá poznat, které části naší internetové nabídky jsou obzvlášť populární, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás.

Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies určují třetí strany (např. sociální sítě jako Facebook, Twitter a Google+,  či jiné služby, např. YouTube) jejichž obsah můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky (viz níže).

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Typ

Název

Účel

Maximální doba zpracování

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování

26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

Cookies třetích stran

Seznam - Sklik

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz, a.s., opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Identifikace správce a kontaktní údaje

Sdělujeme Vám, že správcem osobních údajů je naše společnost Dabi shop, spol. s r.o., IČ: 09816933 se sídlem Příční 263/10, Šlapanice, 664 51, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 121084, web: www.dabi.cz, email: dabi@dabi.cz (dále jen „Správce“ nebo “My”).

Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů se pokoušíme Vám vysvětlit, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme, tedy co s nimi děláme, za jakým účelem a z jakého právního titulu a dále jaká práva a nároky v této souvislosti můžete uplatnit.

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách jiných poskytovatelů nebo sociálních sítích, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů z našeho webu. Je tedy nutno se informovat na webu poskytovatelů či webu sociálních sítí o jejich pravidlech ochrany osobních údajů a dále o tom, jakým způsobem dochází ke zpracování osobních údajů, apod.

V případě, že navštívíte náš web, zpracováváme a ukládáme určité údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému, který používáte, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, datum a čas návštěvy, vyhledávací pojmy, které jste zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téhož okna Vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli, dále např. název načtených souborů, množství přenášených dat, atd. Kromě toho s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, tedy z bezpečnostních důvodů, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu 7 dnů. 

Pokud nám sdělíte jiné osobní údaje (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny,  kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), tak dochází k uchování a zpracování také těchto osobních údajů, a to v souladu s níže uvedenými principy.

Účely použití

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu používáme, abychom Vám umožnili co nejvyšší stupeň komfortu při jeho užívání a rovněž abychom chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání třetích osob.

Pokud nám další osobní údaje sdělíte (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), využíváme tyto údaje pro dané účely, pro které nám z Vaší strany byly sděleny a dále pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely plnění smlouvy, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

Dovolujeme si Vám sdělit, že nemáte zákonnou ani smluvní povinnost sdělovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našeho webu závisí právě na předání a zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nám v těchto případech své osobní údaje nesdělíte a my je nemůžeme z tohoto důvodu zpracovat, může to mít za následek, že tyto funkce webu nebudou dostupné nebo budou fungovat jen omezeně.

Právní základ zpracování

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na některém z níže uvedených právních základů (právních titulů):

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, tedy tento souhlas představuje právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy s Vámi, tak právním základem je právě takové plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních povinností, jsme k tomu oprávněni na základě právního titulu plnění právní povinnosti, jež se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR).

Dále můžeme zpracovávat některé osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) nařízení GDPR. Oprávněnými zájmy jsou zejména: zachování funkčnosti našich systémů IT, marketing výrobků a služeb vlastních i cizích, ochrana právních nároků, apod. V těchto případech Vám svědčí námitka proti zpracování (viz níže).

Vymazání Vašich osobních údajů

Sdělujeme Vám, že Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme pouze z bezpečnostních důvodů, po uplynutí 7 dnů smažeme. V dalších případech Vaše osobní údaje vymažeme, a to bezodkladně poté, co pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo ČR či některého jiného členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

Předávání osobních údajů třetím osobám. Sociální pluginy

Náš web může také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás a případně další informace, které jste přitom na našem webu již uvedli). 

Na našem webu používáme tzv. „Sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+. Pro Vaši informaci uvádíme, že tyto sociální pluginy užíváme takto: 

Když navštívíte náš web, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě. Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, který jej integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, přenosu dat mezi sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně pravidla ochrany osobních dat příslušné sítě. 

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies. Pokud kliknete na odkaz na nabídku, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) pro zpracování osobních údajů nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ vyhovující standardům EU. Vezměte prosím tyto okolnosti v úvahu, ještě než na odkaz kliknete, čímž se spustí přenos Vašich dat.

Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

Rádi bychom obsahy našeho webu cíleně přizpůsobili Vašim zájmům a tím i zlepšili naši nabídku a poskytované služby pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme tak jako většina ostatních obdobných webů, následující analytický nástroj: Google Analytics. 

Při použití tohoto analytického nástroje může dojít k přenosu dat na servery umístěné v USA a tam dojde i k jejich zpracovávání. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu práva Evropské unie neexistuje „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti a služby nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“ (viz níže). 

Google bude používat tyto údaje jen pro účely vyhodnocování Vašeho způsobu používání webových stránek a vytváření zpráv o aktivitě webových stránek. Google může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Google zpracovávat třetí strany. Google nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoliv jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů jsou dostupné na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Pokud nechcete, abychom o Vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí se implementuje nastavením souboru cookie opt-out ve Vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Níže najdete informace o poskytovateli analytického nástroje, který užíváme, a příslušnou možnost Opt-Out:

Google Inc. („Google“):

Google je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: Google Analytics opt-out

Uživatelsky orientované informace (targeting a retargeting)

Abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) na webových stránkách našich partnerů pro retargeting lépe přizpůsobit Vašim potřebám a zájmům, používáme tzv. retargetingové technologie. Přitom se v souborech cookies ukládá Váš zájem o naše produkty a služby. Tyto soubory cookie se načítají a používají při návštěvách jiných webových stránek, které spolupracují s našimi retargetingovými partnery, abyste mohli být informováni co nejlépe podle svých zájmů. To se provádí anonymně, tj. není možné Vás prostřednictvím retargetingu identifikovat.

Pokud nechcete, abychom my a naši retargetingoví partneři shromažďovali, ukládali a analyzovali informace o Vaší návštěvě, a upravovali bannerovou reklamu podle Vašich zájmů, můžete to kdykoliv odmítnout (Opt-Out).

Pro technickou realizaci této námitky bude ve Vašem prohlížeči uložen soubor cookie opt-out. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že cookie opt-out lze z technických důvodů použít pouze pro prohlížeč, z něhož bylo nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Používání souborů cookies třetími stranami - poskytovateli služeb můžete spravovat i deaktivovat na následující webové stránce: youronlinechoices.com

Zpravodaj (Newsletter)

Pokud se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje (newsletter) nabízeného na našem webu, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání informačního zpravodaje, pokud nám nedáte Váš souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit prostřednictvím volby odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech

Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaných společností. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeným způsobem. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob.

Prohlašujeme, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči nám můžete uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • písemně na naši korespondenční adresu uvedenou výše v této informaci.

Přehled práv:

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Máte právo získat od nás informace, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek.

Máte dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Máte rovněž právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v kterémkoli z těchto případů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, přičemž odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • uplatníte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Na Vaši žádost bez zbytečného odkladu vymažeme Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se nás vztahují;

Právo na přenositelnost osobních údajů

Mate právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které nám byly poskytnuty z Vaší strany a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě Vašeho souhlasu;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě Vašeho výslovného souhlasu; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu (např. přímý marketing) máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky přestaneme osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, ve zpracování osobních údajů pokračujeme, avšak informujeme Vás o tom a zároveň Vám sdělíme možnosti další obrany. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme Vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí

Sdělujeme Vám, že umožňujeme podání žádostí v různých formách (zejm. v listinné podobě, elektronicky). Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by v žádosti bylo uvedeno, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás informujeme do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Vyjma příjemců či kategorií příjemců, jak tyto byly popsány výše, můžeme jakékoliv osobní údaje (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, kteří s námi mohou spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že tyto jednotlivé kroky nezajišťujeme sami, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s naším fungováním.